Tjele

Planklagenævnet har fredet Taigasædgåsen: Ingen vindmøller ved Vinge

Taigasædgåsen kan se frem til en fortsat rolig tilværelse med blandt andet fouragering på Vinge Hede, hvor der med Planklagenævnets afgørelse nu ikke skal opsættes vindmøller. Foto: Thorkil Brandt, Ornitolog og Caretaker for DOF ved Tjele Langsø

Taigasædgåsen gjorde udfaldet i Planklagenævnets afgørelse om opførelsen af otte store vindmøller ved Vinge. Kommunens planer er annulleret, og gåsen, som allerede er en fredet fugl, vil også i fremtiden have fri passage over Vinge Hede.

Viborg Kommunes planer om otte store vindmøller ved Vinge bliver ikke til noget. Det stod klart fredag  i sidste uge, hvor Planklagenævnet meddelte, at man ophæver lokalplanen og kommuneplantillægget, det danner grundlag for opførelsen af møllerne.

“Planvedtagelsen er i strid med reglerne om Natura 2000-områder som følge af påvirkning af taigasædgås”, fremgår det af nævnets af-gørelse, der kommer meget før end tidligere annonceret.

Hård debat

Lokalplanen, som skulle bane vejen for opførelsen af de otte møller, blev vedtaget på et byrådsmøde 24. marts 2020. Det første virtuelle af slagsen, efter coronaen havde gjort sit indtog, og en særdeles kradsbørstig udgave, hvor bølgerne gik højt mellem tilhængere og modstandere af vindmølleprojektet.

Et flertal på 19 byrådsmedlemmer bestående af Venstre, Socialdemokratiet og SF godkendte lokalplanen, mens Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod. Johannes Vesterby fra Venstre og Mette Nielsen fra Socialdemokratiet stemte ligeledes imod forslaget.

Planklagenævnet inddrages

Vindmøllemodstanderne i lokalområdet, Naturstyrelsen og ikke mindst DOF (Dansk Ornitologisk Forening, red.) Nordvestjylland med flere ankede byrådets beslutning til Planklagenævnet, der vurderede, at sagen havde en karakter, så klagerne skulle have opsættende virkning. Det betød, at bygherren, European Energy, ikke måtte påbegynde opførelsen af møllerne, før klagesagen var afgjort.

Det blev den i fredags, og her stod afgørelsen helt klar:

”Planklagenævnet ophæver lokalplanen og kommuneplantillægget. Det betyder, at kommuneplantillæget og lokalplanen ikke længere gælder,” skriver Planklagenævnet i sin afgørelse.

Afgørelsen sker med henvisning til, at kommunen ikke har “tilvejebragt det fornødne grundlag for så vidt angår påvirkning af Taigasædgås til at kunne fastslå, at opstilling af vindmøllerne uden rimelig tvivl ikke vil have skadelige virkninger for  Natura 2000-områdets integretitet”.

Opråb fra DOF

Allerede i januar 2019, gjorde DOF (Dansk Ornitologisk Forening, red.) Nordvestjylland i et åbent brev til medlemmerne af Viborg byråd opmærksom på “en række alvorlige mangler ved den foreløbige fuglekonsekvensvurdering, som Orbicon har udarbejdet i forbindelse med vindmølleprojektet ved Vinge”.

Brevet blev sendt forud for mødet 31. januar, hvor vindmøllerne var på dagsordenen.

I brevet fra DOF Nordvestjylland hed det blandt andet:

“I særlig grad undrer vi os over, at Orbicon ikke har forholdt sig til det righoldige datamateriale, som er indsamlet gennem Aarhus Universitets ringmærkningsprojekt. Dette projekt har kørt siden november 2014, og vi finder at datamaterialet bør indgå i konsekvensvurderingen. I DOF’s høringsreplik, fra oktober 2018, har vi klart og tydeligt, med navn og telefonnummer, angivet, hvor dette materiale kan indhentes.

Den delbestand, som Tjeleområdets tajgasædgæs tilhører, er – netop i kraft af DCE’s ringmærkningsprojekt – nok den danske gåsebestand, hvis færden og færdsel er allerbedst kendt. Derfor virker det uforståeligt, at Orbicons rapport slet ikke forholder sig til dette materiale”.

Viborg Kommune valgte at sidde materialet fra DOF og Aarhus Universitet overhørig, men det gjorde Planklagenævnet ikke, og netop på baggrund heraf har man herfra nu truffet afgørelse om at ophæve lokalplanen og kommuneplantillægget.

Tilfredse vindmøllemodstandere

– Vi  kan godt kalde dagen en god dag. Det så ikke godt ud et langt stykke af vejen. Men det rakte til sidst til afslutning på Viborg Kommunes planprojekt, som aldrig ville få en sejr i forhold til en placering ved et Natura 2000-område, siger Nancy Knudsen, Vammen, som har været en aktiv del af en lokal protestgruppe i mod vindmøllerne

Et andet medlem af protestgruppen, Bent Kiertzer, Bigum, er mere skarp i retorikken.

– Udfaldet er forventelig, når vi nu betænker, hvad vi har afdækket af unøjagtigheder, fordrejninger og manipulationer i forløbet; og det gælder især, hvad angår den beregning af kollisionsrisikoen og det beregnede antal af dræbte gæs pr. år, man har oplyst i rapporten fra Det har været fuldstændigt i skoven, siger han.

Taget til efterretning

Planklagenævnet afslutter den 15 sider lange afgørelse med at understrege, at hvis kommunen vælger at tage planforslaget om vindmølle-lokalplanen op til fornyet behandling, skal den foretage en ny vurdering af planens konsekvenser for tajgasædgåsen, herunder blandt andet fourageringsmuligheder og kollisionsrisiko.

– Det er jo en ret klar afgørelse, og det må vi tage til efterretning. Der er ikke så meget at gøre ved det, og så må vi jo tage det med i eventuelle efterfølgende projekter, lyder det i en kommentar fra borgmester Ulrik Wilbek.

– Vi må også bare erkende, at det er meget svært at gennemføre vindmølleprojekter nu om dage. Der vil altid være en fugl eller andet, som er udsat, og derfor kigger vi jo nu også mere over i solceller, siger han.

Kommentarer