Viborg By

Klimaplan sætter grøn retning for Viborg Kommune

Grønne Sammen er et af de initiativer, der skal samle hele Viborg Kommune om en fælles grøn dagsorden. Foto: Flemming Jeppesen

Byrådet vedtog den 12. oktober Viborg Kommunes første klimaplan. Planen beskriver kommunens klimamål og de indsatser, der skal være med til at sætte skub i den grønne omstilling.

Hvad skal der til for, at kommunen som geografisk område når i mål med at udlede færre drivhusgasser og tilpasser sig et forandret klima? Hvad kan den enkelte borger gøre, og hvad skal vi som samfund løfte? Det er noget af det, den nye klimaplan for Viborg Kommune beskriver.

Målet med klimaplanen er, at kommunen som geografisk område skal være klimaneutral i 2050, og for at nå det mål, skal udledningen af drivhusgasser være sat ned med 70 procent i 2030.

Klimaplanen giver et samlet overblik over nuværende og kommende indsatser for den grønne omstilling indenfor en række områder som f.eks. energi, transport og landbrug.

Borgmester Ulrik Wilbek er glad for, at byrådet nu har vedtaget klimaplanen. Han mener, at der med klimaplanen er sat nogle både ambitiøse og realistiske mål.

– Klimaplanen kræver, at vi handler nu og sætter gang i indsatser og partnerskaber for at nå vores fælles klimamål. Det er byrådets ambition, at planen skal danne afsæt for sammenhæng og udvikling, som gør den grønne omstilling til et aktiv for kommunens borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. Samtidig viser klimaplanen også, hvordan vi tilpasser os de klimaudfordringer, vi står overfor, siger Ulrik Wilbek.

Grundigt forarbejde er et godt fundament

Klimaplanen har været undervejs siden 2021. Her blev arbejdet med planen indledt med en idefase og et borgermøde. I foråret 2022 behandlede byrådet et forslag til klimaplanen, og planen var siden i offentlig høring hen over sommeren. Nu har klimaplanen så været under politisk behandling og er endelig godkendt af byrådet.
– I byrådet er vi meget glade for det store engagement, rigtig mange allerede har lagt i klimaplanen, og jeg vil gerne takke de mange, der gør en indsats for klimaet. Det arbejde skal vi fortsætte sammen, så vi træffer de rigtige valg for den grønne omstilling og sikrer en god fremtid for vores børn og kommende generationer. I byrådet ser vi frem til at samarbejde om den grønne omstilling, siger Ulrik Wilbek.

Partnerskaber er vejen frem

Fremadrettet kommer byrådet også til at arbejde med, hvordan kommunen skal organisere samarbejde med eksterne parter, som vil bidrage til klimaarbejdet.

Det er blandt andet planen at sammensætte et inspirationsforum med folk fra byrådet, erhvervslivet, lønmodtagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner, handel og turisme m.v.

Viborg Kommune har også planer om at nedsætte et ungeklimaråd, ligesom der allerede er etableret et dialogforum for landbrug.

– Planen giver ikke et endegyldigt svar på, hvordan kommunen indfrier de ambitiøse målsætninger. Derfor vil arbejdet med indsatser og partnerskaber løbende udvikle sig, så vi sikrer, at kommunen når i mål og bliver klimaneutral i 2050, siger borgmesteren.

Fakta

Klimaplanens indsatsområder for grøn omstilling:

  • Energi
  • Transport, mobilitet og byudvikling
  • Landbrug og natur
  • Uddannelse af børn, voksne og medarbejdere
  • Fra affald til ressource
  • Grønt erhvervsliv
  • Transport, bygninger og indkøb i Viborg Kommune som organisation
  • Klimatilpasning

Klimaplanen hænger sammen med en række andre planer i Viborg Kommune, som allerede beskriver mål og indsatser for en grøn omstilling, blandt andet Sammenhængsmodellen. Planen danner desuden grundlag for at tænke klimahensyn ind i kommunens kommende planer og strategier.

Læs mere om klimaplanen på viborg.dk

Kommentarer