Debat og politik

En lille håndsrækning til vore elever

Læserbrev af Per Møller Jensen (S), formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Et stort flertal af Folketingets partier vedtog i februar en aftale, hvor der blev afsat 600 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

For Folkeskolens elever drejer det sig om 164,5 mio. kr.

Vi har netop modtaget en melding fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvoraf det fremgår, at beløbet til Viborg Kommune er på samlet 2.738 mio. kr., som fordeler sig på 4 indsatsområder: 

  •  Midler til fagligt løft (1.674.530 mio. kr.)
  •  Midler til indsatser i regi af PPR (732.399 mio. kr.)
  •  Midler til indsatser i regi af klubber (249.681 kr.)
  •  Midler til elevråd (81.563)

Midler til fagligt løft kan anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb – og aftalen åbner op for, at det kan gå til såvel elever i udskolingen som på mellemtrinet.

Midler til indsatser i regi af både PPR og klubber retter sig især mod elever i mistrivsel og elever i risiko for mistrivsel samt trivselsfremmende foranstaltninger.

Midlerne til elevråd skal bidrage til Folkeskoleelevernes trivsel.

Vi vil snarest melde fordelingen af midlerne ud til de enkelte skoler, som herefter har ansvaret for den lokale udmøntning, idet pengene skal være anvendt inden sommerferien.

Beløbet pr. skole er begrænset, men bidrager sammen med øvrige initiativer til, at genåbningen lettes.

Der er grund til at have et særligt øje for de elever, som er i risiko for mistrivsel eller desværre allerede er påvirket af den lange nedlukningsperiode.

Meldingerne fra familieområdet viser, at udgifterne på dette område i form af forskellige former for støtteforanstaltninger til børn og unge samt deres familier er markant stigende som følge af bl.a. Covid-19.

Kommentarer