Hammershøj

Nye kommunale byggegrunde på vej til Hammershøj

Det er dette område mellem Hviddingvej og Pilevej i Hammershøj, Viborg Kommune vil udstykke til boliger. Forventningen er, at der vil kunne udstykkes 11 byggegrunde fordelt på hver side af cykel- og gangstien, der ifølge de foreløbige planer bevares. Foto: Gitte Hagsholm

Viborg Kommune planlægger at byggemodne et areal mellem Pilevej og Hviddingvej i Hammershøj til boligformål. Det blev besluttet på mødet i teknisk udvalg 22. juni.

I Hammershøj har man i årevis sukket efter kommunal fokus på byen som bosætningsby, og nu ser det ud til, sker der endeligt noget.

Teknisk udvalg har kigget på et område mellem Pilevej og Hviddingvej, som ifølge Kommuneplan 2017-2029 er udlagt til rekreativt område, men som udvalget nu peger på som et nyt boligområde i byen.

– Vi vil gerne honorere efterspørgslen på nye byggegrunde i Hammershøj. Byen har alt for længe været underprioriteret, så det haster med at få sat gang i det her projekt, siger Johannes Vesterby (V), formand for teknisk udvalg.

Han har forud for udvalgets behandling haft flere samtaler med Lars Antonsen, der er formand for Hammershøj Borgerforening.

– Planerne om den pågældende udstykning har jeg vendt med Johannes Vesterby. Vi aftalte, det var den bedste løsning lige nu, da kommunen allerede ejer jorden, fortæller han.

Mangel på lokal udviklingsplan

Nye udstykninger følger som regel i halen af en lokal udviklingsplan, men sådan en er der ikke lavet for Hammershøj og omegn i årevis.

I september 2019 havde byen besøg af landdistriktsudvalget, som led i udvalgets ønske om netop at sætte gang i lokale udviklingsplaner for landsbyer med over 200 indbyggere, herunder også Hammershøj.

– Vi havde et rigtigt godt møde dengang med deltagelse af repræsentanter for både foreninger og erhvervsliv. Vi fik præsenteret og diskuteret vores ønsker for lokalområdet, og nye kommunale byggegrunde lå helt klart i toppen af ønskelisten for Hammershøj, fortæller Lars Antonsen.

De borgermøder og workshops omkring udviklingsplanerne, der skulle have været sat i gang i løbet af 2020 blev imidlertid sat i bero på grund af coronaens indtog i starten af året, men Lars Antonsen forventer, at processen bliver taget op igen efter sommerferien

– Flere grunde vil komme på tale, når vi får afholdt de borgermøder. Der er behov for flere grunde og flere muligheder at vælge imellem. Men så skal  kommunen ud og købe jord, og det kræver en helt anden proces, påpeger han.

Derfor har kommunen som nævnt vendt blikket mod området mellem Pilevej og Hviddingvej.

– Vi har brug for at Hammershøj kommer i gang. Derfor har vi nu sat gang i en ny planlægning for området, og det skal bare gå stærkt; så må LUP’en (Lokal Udviklingsplan, red.) tage den tid, det tager, siger Johannes Vesterby.

Foreløbige planer

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til rekreativt område, og med en planerne om at ændre status til boligområde kan Hammershøj se frem til at få potentielt 11 nye byggegrunde med såkaldt åben lav bebyggelse. Udstykningerne vil blive fordelt på begge sider af cykel- og gangstien, der forbinder Hviddingvej og Pilevej, og som ifølge de foreløbige planer bevares.

Området skal desuden ændre status fra landzone til byzone.

Der har været spekulationer omkring områdets egnethed til udstykning, fordi det støder op til et erhvervsområde nord for Pilevej.

– Vi har kigget på de typer af virksomheder, der ligger i området, og vi har vurderet, at de ikke har en karakter, der vil skabe konflikter i forhold til et boligområde, siger Johannes Vesterby.

Rent teknisk løses det ved at nedklassificere erhvervsområdet til miljøklasse 1-3, for så kan en nødvendig bufferzone mellem erhvervs- og boligområdet begrænses til 50 meter.

Borgermøde til september

Inden planen kan godkendes afholdes der et orienterende borgermøde, og det er datosat til 28. september og forventes afholdt i multisalen på Viborg rådhus.

Efterfølgende vil der være en  idéfase på 4 uger, hvor der er mulighed for at sende forslag og kommentarer til planen.

– Vi regner med, at vi kan køre sagen igennem i løbet af efteråret, den burde være lige til højrebenet, lyder den optimistiske melding fra Johannes Vesterby.

Optimismen deler han med byråds- og udvalgskollagen, Birthe Harritz (S), fra Ørum .

– Jeg er glad for, at vi har fået sat gang i processen, og jeg håber, at planlægningen bliver en realitet. Og så håber jeg, at det nye boligområde vil trække tilflyttere til
Hammershøj, siger hun.

Hvis planerne om at udlægge området mellem Hviddingvej og Pilevej i Hammershøj til boligområde bliver realiseret, vil dette område i løbet af de kommende år blive bebygget med nye parceller. Forhåbningen er fra både kommunen og lokalområdet, at nye tilflyttere vil indtage området. Foto: Gitte Hagsholm

Kommentarer