Løvskal

Nørreåens udfordringer blev debatteret på generalforsamling

Nørreåen har i forhold til sin længde meget lidt fald. Nørreålav frygter, at en i forvejen høj vandstand i Nørreådalen vil forværres, hvis Viborg Kommune vælger at sende renset spildevand fra den nordlige del af kommunen via Bruunshåb ud i Nørreå. Foto: Lone Frandsen

Mandag 6. marts afholdt Nørreålav en velbesøgt generalforsamling, hvor mange var mødt op for at høre om blandt andet Viborg Kommunes planer om at nedlægge seks rensningsanlæg i den nordlige del af kommunen for i stedet  at sende spildevandet til centralrenseanlægget i Bruunshåb og det rensede spildevand videre ud i Nørreå. Men også problemerne med vandgennemstrømningen i Nørreå var på programmet. 

Chefjurist, Nikolej Schulz, var inviteret til at fortælle om Bæredygtigt Landbrugs arbejde med sager inden for vandløbsloven. Han kunne blandt andet oplyse, at medlemmer kan få hjælp i principielle sager mod myndighedernes håndtering af loven. Nørreålav og Bæredygtig Landbrug har planer om at indgå i et samarbejde, hvis medlemmerne bakker op. 

Geolog, Steen Kålby gravede dybt i vandløbsregulativerne. Vandføringen i Gudenå har stor indflydelse på vandføringen i Nørreå. Jo dårligere vandføring i Gudenå jo større oversvømmelser i Nørreå. Manglende eller ringe vedligehold af de store åløb skaber for høj grundvandstand. Der er ikke plads til regnen i vandløbene, og de omkringliggende arealer oversvømmes. Så længe man ikke sikre sig at åernes vandaflednigsevne vedligeholdes vil der ske oversvømmelser som hidtil, lød konklusionen.

– Ved anvendelse af den nyeste teknologi til kontrol af åløbene kan vandløbenes vandføringsevne forbedres, samtidig med at der tages hensyn til miljøet i vandløbene. Desværre har Kommunerne ikke travlt med at indføre de nye kontrolmetoder, fortalte Steen Kålby og uddybede:

– Teknikken er den samme, som fiskerne anvender, når de skal finde fiskestimerne på havet. Livet under vandoverfladen bliver synliggjort. Sandbanker og andre aflejringer kan lokaliseres. Ved at vedligeholde, hvor det er nødvendigt, kan miljøet i vandløbet bevares. En større vandgennemstrømning kan desuden være gavnligt for vandmiljøet.

Formand, Lone Frandsen fortalte om vandskel og miljøtilstanden i Hjarbæk Fjord og Randers Fjord.

Begge skal være i ”god økologisk tilstand” inden udgangen af 2027. Dette er årsagen til, at det er ulovligt at føre forurening over vandskel, pointerede hun. 

– Overførsel af spildevand må anses for en sådan forurening, sagde hun med henvisning til Viborg Kommunes planer om at sende spildevand til Nørreå via Bruunshåb.

– En forøgelse af 1,8 millioner ton spildevand pr. år giver alt andet lige også en vandstigning i Nørreå, som ikke kan accepteres af lodsejerne. Det rensede spildevand skal tilbage til det vandområde, det kommer fra. Der bør tænkes på nye løsninger på håndteringen af spildevandet, som kan fjerne alle de miljøskadelige stoffer. Den rigtige løsning vil forbedre miljøet både i vandløbene og havet omkring Danmark, påpegede Lone Frandsen.

Udskiftning i bestyrelsen

Lone Frandsen, Løvskal og Bjarne Berling, Ålum, blev genvalgt til bestyrelsen.

Nyt medlem er Martin Holm Kristensen, Nr. Tulstrup, som afløser Jesper Sanko, der valgte at udtræde, da han ikke længere er lodsejer til Nørreå.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer i Nørreålav er, Hans Roost Jensen, Helstrup, og Ulrik Brix Christensen, Løvskal.

 

Kommentarer