Hammershøj

DAB viser bedste resultat i flere år

Danske Andelskassers Bank har netop offentliggjort resultatet for 2016, og med et plus på 50 millioner kroner før skat er der tale om det bedste resultat i årevis. Der er tale om en forbedring på 61 millioner i forhold til resultatet i 2015, og banken melder og positiv udvikling over stort set hele linjen. Banken betegner resultatet som acceptabelt.

Fremgangen skyldes hovedsageligt en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne, et fald i omkostningerne og ikke mindst faldende nedskrivninger. På minussiden er resultatet især påvirket af et kurstab i årets 1. kvartal på 39 millioner på bankens aktier i Sparinvest Holdings, en hensættelse på 23 millioner vedrørende tilpasninger af bankens organisation samt betydelige udgifter i forbindelse med bankens ekstraordinære generalforsamling i december 2016

– På udlånssiden fortsætter vi den positive udvikling, og det er lykkedes at øge udlånet med 7 procent siden slutningen af 2015 på trods af et særdeles konkurrencepræget marked – og det vel at mærke samtidig med, at vi har fastholdt en fortsat høj kreditkvalitet. At bankens renteindtægter af udlån alligevel er faldet trods den betydelige stigning i udlånet understreger blot den meget skarpe priskonkurrence, der er på området, siger administrerende direktør Jan Pedersen i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet.

Bedre forhold i landbruget mærkes

Basisindtjeningen endte på 163 millioner mod 130 millioner i 2015, hvilket svarer til en stigning på 25 procent og ligger inden for det forventede interval for 2016.

Det er især på nedskrivningssiden, der er store fremskridt at spore. Faktisk falder bankens nedskrivninger på udlån med hele 45 procent fra 188 millioner i 2015 til 65 millioner i 2016.

– Vi har over en periode oplevet forbedrede økonomiske vilkår for dansk landbrug, og det er noget, der kan mærkes i en bank som Danske Andelskassers Bank, der på grund af bankens oprindelse og historik altid har haft en høj andel af udlån til landbrugssektoren. Derfor har de senere års økonomiske krise i dansk landbrug været særlig dyr for os i form af høje nedskrivninger. Vi forventer, at de forbedrede rammevilkår også vil føre til lavere nedskrivninger på landbrug i det kommende år, og selv om der naturligvis fortsat vil være landbrugsbedrifter, som er økonomisk udfordrede, ser det alt i alt positivt ud for udviklingen i dansk landbrug i 2017, vurderer Jan Pedersen.

Forventning til 2017: 130-170 millioner

– I 2017 vil vi først og fremmest have fokus på at fortsætte den positive udvikling af forretningen, så vi i endnu højere grad kan virkeliggøre de vigtigste mål i bankens strategi: At sikre os livstidskunder og skabe reel værdi for såvel kunder som lokalsamfund, oplyser den administrerende direktør.

Danske Andelskassers Bank forventer en basisindtjening mellem 130 – 170 millioner i 2017. At forventningerne er en anelse lavere end i 2016 skyldes blandt andet øgede IT-investeringer i 2017 som følge af digitaliseringen af flere og flere bankprocesser – investeringer, som på sigt forventes at ville føre til effektiviseringer af bankens processer og forbedrede muligheder for kunderne.

Om Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 17 filialer, tre erhvervscentre og et landbrugscenter beliggende i Jylland og på Fyn. Der er cirka 360 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg.

 

Kommentarer